Privacybeleid

Tarkett neemt de bescherming van uw persoonlijke gegevens (uw 'gegevens') erg serieus. Dit privacybeleid (het 'Privacybeleid') legt uit hoe we uw gegevens verzamelen en gebruiken, onder naleving van de toepasselijke wetgeving. We raden u ook aan om ons  Cookiebeleidte te lezen.

Wie is de verantwoordelijke voor uw gegevens?

De verantwoordelijke voor uw gegevens, die bepaalt hoe en waarom uw gegevens worden verwerkt, is Tarkett Belux N.V., een belgische vereenvoudigde maatschappij op aandelen met een kapitaal van 21 967 820 euro, ingeschreven in het handelsregister van Gent, afdeling Dendermonde onder nummer BE0400.289.801, statutair gevestigd te : Tarkett N.V. Robert Ramlotstraat 89, 9200 Dendermonde, België. (hierna 'Tarkett' genoemd).

Waar hieronder in dit privacybeleid wordt verwezen naar 'we', 'wij', 'ons' of 'onze', betekent dit Tarkett N.V.

Waarvoor geldt dit privacybeleid?

Dit privacybeleid geldt voor al uw gegevens die door Tarkett worden verzameld, hetzij via de website van Tarkett, hetzij op andere wijze.

De website of toepassingen van Tarkett kunnen koppelingen bevatten naar de websites van onze partnernetwerken en/of filialen. Houd er rekening mee dat deze websites hun eigen privacybeleid kunnen hebben. We aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor dergelijk beleid.

Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd worden bijgewerkt. De laatste versie kunt u online raadplegen

Welke gegevens verzamelen we over u?

We kunnen gegevens verzamelen die u aan ons verstrekt via diverse kanalen, waaronder websites, sociale media, evenementen, telefonisch contact, e-mail of anderszins. Dergelijke gegevens kunnen onder meer het volgende omvatten:

 • identificatie-informatie (bijvoorbeeld naam, achternaam, geboortedatum);
 • contactgegevens (bijvoorbeeld postadres, e-mailadres, telefoonnummer);
 • functie/positie in uw bedrijf, indien u handelt in een beroepshoedanigheid;
 • gegevens van correspondentie met Tarkett en reacties op onze enquêtes.

We kunnen uw gegevens ook verzamelen via automatische middelen, zoals cookies en andere trackingmethoden. Uw IP-adres zal nooit worden gebruikt om uw identiteit te herleiden, maar stelt ons in staat om te bepalen vanuit welke stad u onze website raadpleegt. Meer informatie kunt u vinden in ons cookiebeleid.

We kunnen uw gegevens verkrijgen vanuit externe bronnen, bijvoorbeeld van andere bedrijven of vanuit openbaar beschikbare bronnen. Dit privacybeleid geldt voor al deze gegevens en waar mogelijk zullen we u laten weten vanuit welke bron we deze gegevens hebben verkregen.

Voor welke doeleinden gebruiken we uw gegevens?

We gebruiken uw gegevens voornamelijk voor het beheren van onze klant-/prospectrelaties, in het bijzonder wanneer we:

 • bestellingen verwerken en producten leveren;
 • reageren op uw verzoeken,
 • productclaims beheren;
 • u nieuws en informatie sturen over onze producten die u mogelijk interessant vindt;
 • loyaliteitsprogramma's beheren;
 • enquêtes uitvoeren ter verbetering van onze diensten en producten;
 • wedstrijden organiseren;
 • statistieken genereren voor marketinganalyse.

We kunnen uw gegevens verwerken voor elk ander specifiek doeleinde dat wordt vermeld op het moment van de gegevensverzameling.

Op welke rechtsgrondslag gebruiken we uw gegevens?

Uw gegevens worden, rekening houdend met het doeleinde, verwerkt op basis van de volgende rechtsgrondslag:

 • indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst die we met u hebben;
 • indien dit nodig is voor het nastreven van onze legitieme belangen, waaronder:
      netwerk- en informatiebeveiliging om uw gegevens te beschermen tegen verlies,
      schade of onrechtmatige toegang
      evaluatie van onze dienstverlening door middel van opnamen van gesprekken
      met onze contactcentra
      direct-marketingactiviteiten (anders dan de activiteiten waarvoor
      we uw toestemming nodig hebben);
 • indien dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting, met name om een openbare instantie of een onderzoeksorgaan bij te staan;
 • indien u nadrukkelijk toestemming hebt gegeven voor specifieke en vastgestelde doelen.

Op welke rechtsgrondslag gebruiken we uw gegevens?

We kunnen uw gegevens delen met:

 • andere entiteiten binnen de Tarkett Group voor interne administratieve doeleinden;
 • onze vertrouwde externe leveranciers voor het namens ons uitvoeren van diverse zakelijke diensten, zoals diensten voor hosting en onderhoud;
 • gerechtelijke autoriteiten, overheidsorganen of openbare instanties, op verzoek en voor zover dat door de wet wordt toegestaan.

In alle gevallen zal Tarkett uw gegevens alleen delen voor zover dat nodig is om te voldoen aan de hierboven omschreven doeleinden

Waar bewaren we uw gegevens?

Uw gegevens worden ofwel in onze database, ofwel in de database van onze dienstverleners opgeslagen.
Door het internationale karakter van de Tarkett Group en om de kwaliteit van onze diensten te optimaliseren kunnen uw gegevens worden overgedragen naar landen buiten de Europese Economische Ruimte (de 'EER'). In dergelijke gevallen zullen we de juiste juridische waarborgen toepassen om ervoor te zorgen dat uw gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de voorwaarden van dit privacybeleid.
Wilt u een exemplaar van deze waarborgen of informatie ontvangen over waar u deze documenten kunt raadplegen, dan kun u ons een schriftelijk verzoek sturen, zoals uiteengezet in paragraaf 10 van het privacybeleid.

Hoe waarborgen we de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw gegevens?

Tarkett zet zich in voor de veiligheid van uw gegevens. Daarom nemen we passende technische en organisatorische maatregelen om elke onbedoelde of onwettige vernietiging, verlies, wijziging of onrechtmatige toegang zo veel mogelijk te voorkomen.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

We bewaren uw gegevens zolang als nodig is om het doeleinde te bereiken waarvoor ze zijn verzameld, binnen de beperkingen waarin is voorzien in de toepasselijke wetgeving. In sommige gevallen kunnen we uw gegevens langer bewaren om te voldoen aan wettelijke, boekhoudkundige of rapportagevereisten.

Wat zijn uw rechten en hoe kunt u ze uitoefenen?

Met inachtneming van toepasselijke wetgeving hebt u recht op het volgende:

 • toegang tot uw gegevens;
 • uw gegevens corrigeren en bijwerken;
 • uw gegevens wissen;
 • de verwerking van uw gegevens beperken;
 • bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens, meer bepaald wanneer de verwerking geschiedt op basis van onze legitieme belangen;
 • uw toestemming op elk moment intrekken;
 • verzoeken om de teruggave van uw gegevens in een gestructureerd gegevensbestand, aan uzelf of aan een derde, indien dit technisch mogelijk is (gegevensportabiliteit);
 • een klacht indienen bij de bevoegde autoriteit voor gegevensbescherming.

 

Wilt u een van uw rechten uitoefenen, stuur dan een e-mail naar: dataprivacy.be@tarkett.com of een brief naar:
Tarkett N.V.
Robert Ramlotstraat 89
9200 Dendermonde,
België

Houd er rekening mee dat we u kunnen vragen om een bewijs van uw identiteit en de volledige details van uw verzoek voordat we het kunnen verwerken. Deze gegevens zullen alleen worden gebruikt om uw identiteit te verifiëren en worden niet langer bewaard dan voor dit doeleinde nodig is.
We zullen binnen een redelijke termijn reageren, in overeenstemming met toepasselijke wetgeving.